معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

طرح کارورزی+معافیت بیمه‌ای
(ماده 71 قانون برنامه ششم)
طرح پرداخت یارانه دستمزد

طراحی شده در دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال